Samhandelsbetingelser - NetHunt - Den komplette Internet Løsning

Tlf.+45 64639024
Gå til indhold
Kunderservice
Samhandelsbetingelser for NetHunt.dk / Web-Hosting

Følgende vilkår er pr. 1 januar 2022 gældende for brug af Web- & Mail hotel og Server-abonnement hos NetHunt.dk

Generelle bestemmelser.
For at kunne tegne et abonnement hos NetHunt.dk kræves det, at kunden er myndig.
Omkostninger vedrørende telekommunikation mellem kunden og NetHunt.dk opkoblingspunkt skal oppebæres af kunden.

Mail
Et Webhotel-abonnement hos NetHunt.dk giver adgang til at benytte mailservere. Diskplads til rådighed for den enkelte kundes mailbox samt det maksimale antal mails heri afhænger af den valgte abonnementstype.

Hjemmesider.
Oprettelsen af et Webhotel-abonnement hos NetHunt.dk giver automatisk mulighed for at etablere en hjemmeside. Anvendelses-muligheder og diskplads til rådighed afhænger af den valgte abonnementstype. Generelt tillader NetHunt.dk enhver information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.
NetHunt.dk er dog til enhver tid berettiget til at henvise specielle indholdstypertil en placering på nogle af NetHunt.dk nærmere definerede og afgrænsede webservere. En speciel indholdstype er fx pornografi). Almindelig oprettelse sker efter reglen inden 5 hverdage efter at NetHunt.dk har modtaget en underskrevet erklæring fra kunden via telefax eller brev. Dog kan kunden, i forbindelse med køb af en ekspres oprettelse, blive oprettet samme dag erklæringen modtages. Priser herfor er beskrevet i prislisten.

Driftssikkerhed.
NetHunt.dk forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder NetHunt.dk sig endvidere retten til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. Sker dette, vil NetHunt.dk medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse.

Specielle indholdstyper:
Erotisk, pornografisk materiale og ulovligt materiale (billeder eller musik der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettig-hedsforhold) må ikke forefindes på nogen af NetHunt.dk webservere. Dette være sig billeder, filmklip eller sågar hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale.
NetHunt.dk er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager hvor specielt materiale skal placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier.
Sær aftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med NetHunt.dk og enhver gældende aftale kan kun godkendes såfremt der foreligger en underskrevet, skriftligt aftale mellem NetHunt.dk samt den involverede modpart.
NetHunt.dk forbeholder sig ret til at opkræve for trafikforbrug ved overtrædelsen af vores betingelser omkring specielle indholdstyper og brug af NetHunt.dk hotel og serverløsninger. NetHunt.dk vil uden varsel nedtage og lukke Domainer/Servere, der overtræder dette.Årsagen til nedlukningen vil blive oplyst på hjemmesiden.
Det skal bemærkes at forudbetalte abonnementer ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhverart.

Abonnementets varighed.
Abonnementet løber indtil det opsiges og faktureres i henhold til den til enhver tid gældende pris, som kan ses på NetHunt.dk hjemmeside.

Ændring af abonnement
Et Webhotel-abonnement kan til enhver tid ændres til en abonnementstype til en højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Ændring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun ske med udgangen af abonnementsperioden, evt. difference godtgøres ikke.

Opsigelse af abonnement.
Såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet, skal dette finde sted senest 1 måned før udløbet af en aftaleperiode. Finder dette ikke sted, fortsætter abonnementet med samme aftaleperiode. Opsigelse af et abonnement midt i en aftaleperiode kan naturligvis ikke finde sted. Ønsker NetHunt.dk at lukke specielle abonnements-typer eller særtjenester, kan Dansk Data Design opsige abonnementet med én månedsvarsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Foretager NetHunt.dk væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med tre md´s varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.
Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internet. Bliver NetHunt.dk vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket landslove, der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder i det omfang, der foretages undersøgelser efter dansk ret.NetHunt.dk vil ligeledes kunne opsige abonnementet uden varsel, såfremt kunden ikke overholder kundevilkårene, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med Nettet tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Nettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende net etikette, fx afslører andre menneskers private forhold eller via sin adfærd generer andre brugere af Internet.
Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse blive slettet 30 dage efter abonnementets ophør.

Datatransport, scripts og programmer.
NetHunt.dk har almindeligvis fri trafik og fri adgang til CGI og andre scripts. Det forudsættes dog at der ikke er tale om scripts der belaster serveren mere end gennemsnitligt. NetHunt.dk bestemmer enerådigt hvilke scripts der giver serveren for høj belastning. Der kan altid være tale om spidsbelastning, men belaster et eller flere scripts serveren over længere tid skal scriptet slettes eller flyttes til en anden server. Samtidig kan NetHunt.dk ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl på sider med scripts eller lignende.

Ændring af kundevilkår
NetHunt.dk´s kundevilkår kan ændres med et varsel på 14 dage.

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved almindelig dansk domstol.

Venlig Hilsen

Torben Ravn
___________________________________________________________
NetHunt.dk
Tlf. +45 64639024

CVR nr. 10473675 / NetHunt.dk


Tilbage til indhold